طبق قرارقبلی وبه مناسبت روزجهانی کوهستان وفراخوان هییت کوهنوردی دزفول قرارشد همه ی گروههای کوهنوردی برای کوهنوردی واجرای همایش به دژ ممدلی خان واقع درروستای بوالحسن بروند وگروه ماهم به همین دلیل مینیبوسی کرایه کردیم و صبح روزجمعه 20آذر ساعت شش راه افتادیم ولی متاسفانه ورودی روستای گاومیر جاده سردشت ماشین دچاراشکال شدومجبورشدیم پیاده بشیم وماشین راهم به شهر برای تعمیربرگرداندند سرپرست گروه بامشورت بقیه اعضا تصمیم گرفت ازهمانجا گروه رابه سمت کوه شهیدان زید که درهمان حوالی بودهدایت کند این کارانجام شد واعضا دریک صف منظم به طرف روستای گاومیرحرکت کردند بعداز گذشتن ازروستا به مزارع گندم رسیدیم ازآنجا نیزگذشتیم وبه سمت کوه رفتیم از سینه کش کوه بالا رفتیم مسیرپاکوب ومشخص بود ودربین راه ازدیدن مناظر لذت بردیم وهمه جا تقریبا سبز وزیبا بود ساعت 12:30 ظهر به امامزاده رسیدیم که به نام شهیدان زید نامگذاری شده بود.درآنجا ضمن گرامیداشت روزجهانی کوهستان وپاکسازی محیط .به استراحت پرداختیم وپس از نمازوصرف ناهار وگرفتن عکس درساعت 2:30آنجارا ترک کردیم وبه سمت روستاحرکت کردیم وساعت4به روستارسیدیم مینیبوس هم که تعمیرشده بودمنتظرمابود کنارمینیبوس کمی استراحت کردیم وچای ومیوه خوردیم وسواربرمینیبوس شدیم ودرساعت 5:30به طرف شهربه راه افتادیم وساعت ششو نیم به شهررسیدیم وهمه خوشحال ازیک کوهنوردی باکیفیت وخوب  به خانه های خودبرگشتند وسرپرست برنامه خانم براتی نیز ازاینکه توانست به جا  بهترین تصمیم رابرای آن وضعیت بگیرد خرسند بود.


ازهمه ی عزیزانی که دراین برنامه گروه رایاری نمودند خصوصا سرکارخانم بخشنده  تشکرمیشود وازتصمیم گیری درست و به موقع سرپرست گروه سرکارخانم براتی نیز تشکر ویژه داریم نویسنده : مهین گل سرخی عضو ومسئول سایت گروه