طبق اعلام قبلی ساعت 5:30صبح روزسه شنبه 94/10/8سوارمینی بوس شدیم وبه طرف کوه لنگردزفول ازمسیرجاده شهیون راه افتادیم پس ازگذشتن ازشهیون وجاده آبشارشوی به سمت کوه لنگررفتیم که جاده خاکی میباشدپس ازطی مسافتی حدود دوساعت ونیم پای کوه رسیدیم   صبحانه صرف شد. درساعت 8:30آماده بالارفتن ازکوه شدیم شمارش افرادانجام شد وهمه به صف پشت سرراهنماوجلودار راه افتادیممسیربسیارزیبا ودیدنی بود ساعت 12:30بالای کوه بودیم پس ازاستراحت وخوردن آب وتنقلات ومیوه درساعت 13:30 به طرف پایین حرکت کردیم قابل ذکراست که تولدیکی از اعضای گروه بودو جشن مختصری برای ایشان دربالای کوه گرفته شد.ساعت 16پای ماشین بودیم سوارشدیم وناهاررا دربین راه صرف کردیم وساعت 6:30همه صحیح وسالم به منازل خودبرگشتند