گزارش برنامه ی (لوکرا )گروه کوهنوردی بانوان یوتاب

.


طبق برنامه ششماهه گروه واعلام قبلی. ساعت شش صبح روزجمعه 94/10/25ازایستگاه افشاربامینیبوس حرکت کردیم ازمسیرجاده سردشت تاشهرسردشت یکساعت طول کشیدوازشهرسردشت ردشدیم به جهت شمال غرب رفتیم تا حدودبیست دقیقه جاده آسفالت بودوبقیه ش خاکی.ساعت8:30به محلی که روستای لوکرا نامیده میشد رسیدیم صبحانه خوردیم ومقداری لباس که همنوردان برای روستاییان آورده بودندبین آنها تقسیم کردیم وآماده کوهنوردی شدیم.همه به صف شدند وراهنماوجلودارآقای الله وردی بودپشت سراو شروع به حرکت کردیم هواآفتابی وصاف وخنک بود همه شادوسرزنده کوهنوردی میکردند دربین راه استراحت داده شد وپس از طی 2ساعت کوهپیمایی .استراحت یک ساعتی بالای کوه کردیم وعکس گرفتیم وصحبت کردیم. ودرساعت 12:30 به طرف پایین راه افتادبم پس ازپایین آمدن ساعت 2 درکنار جوی آب وزیرسایه درختان تنومند  شروع به استراحت وخوردن ناهارکردیم ودرساعت 3آهنگ برگشت زده شد سوارشدیم وبه طرف شهر حرکت کردیم ودرساعت 6:30 همه ی گروه خوشحال ازگذراندن یک روزبانشاط ومفید به خانه هایشان صحیح وسلامت بازگشتند.

سرپرست برنامه : خانم فاطمه سیدغفوری