شرکت خانم "فروغ بخشنده پور "دبیر گروه یوتاب در همایش بین المللی تفتان