برنامه ی 6 ماهه اول 95 گروه یوتاب بانوان دزفول

لازم به ذکر است که برنامه های آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.