به نام خدا

 گزارش برنامه ی ابشارهای گریت خرم آباد:

طبق برنامه ی زمان بندی گروه. برنامه دریاچه گهربودولی به دلیل خرابی پلهای ارتباطی دریاچه، برنامه به آبشارهای گریت تغییرکرد.

 وسایل موردنیازاین برنامه:کوله پشتی، کفش کوهنوردی، باتون، دستکش نلزک، کلاه افتابگیر، عینک افتابی، صبخانه وناهاروتنقلات و....

مسیر حرکت جاده اسفالته. وسیله ی حمل  نقل :مینیبوس. تعدادشرکت کنندگان 18نفر،زمان حرکت 5:30صبح روزجمعه 17اردیبهشت 95.ازدزفول به سمت خرم اباد حرکت کردیم وازشهرهای اندیمشک والوار حََسینیه ردشدیم ونرسیده به خرم ابدازجاده کمربندی که به سمت الیگودرز وازنا میرود رفتیم نرسیده به پل هوایی به سمت حاده ی ازناسگوند سمت چپ پیچیدیم دراین مسیرجاهای دیدنی زیادی وجوددارد گویی خداوند هرچه زیبایی بوده دراین جا آفریده است. هوابسیارمطبوع یودوهرازگاهی باران آرام وریزی میبارید. دربین راه کتارجاده درکنارمزارع گندم که پرازگلهای قرمزبودندصبحانه خوردیم خداروازبابت آفریدن این همه زیبایی شکرکردیم. سپس به طرف ابشارهاکه به هفت چشمه نیزمعروفند راا افتادیم درحاده ی باریک این آبشارهها سمت راست حنگلهای بلوط ودرسمت جپ دره ی عمیق پراب وآبشارهاکه به فاصله ی کم وپشت سرهم بودندقرارداشتند توقف میکردیم وازدیدن این همه زیبایی لذت میبردیم وعکس میگرفتیم. سپس به آبشاراصلی که ازهمه بزرگتربودرسیدیم. درانجامینیبوس توقف کامل کردوپیاده شدیم واماده جنگل نوردی شدیم دریک صف منظم به سمت بالا رفتیم پس ازطی دوساعت به بالاترین نقطه ی جنگل که تقریبا ارتفاع ان2000متربود رسیدیم پس ازاستراحت وگرفتن عکس به سمت پایین شروع به خرکت نمودیم.  ساعت14رفتیم بازدید ابشاروپس ازاستراحت وگرفتن غکس به سمت ماشین آمده وناهارخوردیم وساعت 4:30بعدازظهرروزجمعه به سمت دزفول مسیرآمده رابازگشتیم. ساغت 20:20به دزفول رسیدیم.

 سرپرست این برنامه. خانم فرخنده براتی.