به نام خدا

 گزارش برنامه ی بازدیدازآبشارآرپناه لالی

طبق برنامه ی زمانبندی قراربود برنامه درباباروزبهان لالی اجراگرددولی به دلیل بارندگی وخرابی جاده برنامه به ابشارآرپناه تغییرکرد. طبق اعلام قبلی وثبت آماروگرفتن مجوزازهییت کوهنوردی وتربیت بدنی دزفول درروزپنجشنبه ساعت 14:30بامینیبوس وباتعداد16نفربه سمت لالی شروع به حرکت کردیم شهرسردشت بین دزفول ولالی قراردارد پس ازیکساعت به سردشت رسیدیم وپس ازآن به سمت لالی، یک ساعت بعدبه لالی رسیدیم وبعلت ا‌کال درماشین حدود2ساعت معطل شدیم. پس ازرفع اشکال به طرف ابشارها راه افتادیم درشهرلالی چیزهایی که لازم داشتیم مثل خوراکی ونوشیدنی تهیه کردیم. هواتاریک شده بودکه به روستایی که باابشارها بیست دقیقه فاصله داشت رسیدیم وجاده هم دیگرخاکی بود رفتیم تابه محل ابشارها رسیدیم.  درانجا الاچیقها وچادهایی برای کرایه وشب مانی افراد اماده شده بود ولی ما محل مناسبی پیداکردیم وچادرهاراعلم کردیم وبه استراحت وخوردن چای وخواندن نماز پرداختیم.پس ازآن ساعت یازده ونیم اعلام خواب   شد وهمه خوابیدیم وصبح زود بیدارشدیم وصبحانه خوردیم وآماده برای صعود یکی از کوههای اطراف شدیم. پس از 3 ساعت کوهپیمایی فرحبخش به سمت چادرها رفته وآنهاراجمع نموده وبه بازدیدآبشارها وخنک کردن دست وصورت خودشدیم وازآب گوارا وخنک چشمه نوشیدیم. سپس سوارمینیبوس شدیم وکمی جلوترزیرسایه درختان بلوط بساط ناهاررا پهن کرده وپس ازاستراحت ونمازوناهار ساعت 16روزجمعه به طرف دزفول حرکت کردیم ساعت 7:45به دزفول رَسیدیم.

سرپرست برنامه:شهین زینتیان.