گزارش برنامه ی آبشارشوی گروه کوهنوردی بانوان یوتاب

طبق تقویم زمانبندی هییت کوهنوردی دزفول  وفراخوان گروهها به برنامه ی پاکسازی آبشارشوی به مناسبت هفته سلامت.گروه مانیزآمادگی خودرااعلام کرد ودرساعت 2بامدادروزجمعه 20فروردین بامینیبوس ازدزفول به طرف آبشارشوی راه افتادیم. پس ازطی 2ساعت به روستای صالح آباد که تقریبا پایان راه اسفالته میباشد توقف کوتاهی جهت دستشویی و....استراحت داشتیم وپس ازآن به طرف مسیرجاده خاکی راه افتادیم ودرساعت 5:30به روستای سرتنگ رسیدیم درآنجاپس ازخواندن نماز ؛صبحانه خوردیم وآماده حرکت به طرف آبشارشدیم همه ی گروههایی که آمده بودند درمکانی تجمع کردندوجناب آقای خواجه زاده مسول برنامه وآقای آذرباد رییس هییت کوهنوردی  وتوضیحاتی درموردآبشارورعایت مقررات ایرادنمودندوکلاههای زردی که ازطرف هییت تهیه شده بودبه سرپرستان گروههاداده شد وافراد درصفوف یکنفره راه افتادند جلوداروعقب داروسایرمسولیتها مشخص شدوهرکدام کارخودراانجام میدادند پس از 2ساعت به آبشارخلقت زیبای خداوند که یکی ازجاذبه های طبیعی جهانی میباشد رسیدیم .پس از استراحت وخوردن میان وعده وگرفتن عکس جمعی  به طرف روستا عزیمت نمودیم ( لازم به توضیح است که در آب آبشار یک گونه ی ماهی که به ماهی کورمشهورمیباشدوسمندرامپراطور زندگی میکنند که نمونه ی بسیار کمیابی هستند ).ساعت 2پای ماشین بودیم  وچون ماشین دچارمشکل شده بود بلافاصله راه افتادیم تابه اسفالت برسیم که اگرماشین خراب شد ازماشینهایی که بعدازما حرکت میکنن کمک بگیریم درمسیرازدیدن گلهای بابونه وشقایق وحشی ودرختان بلوط وچشمه های کوچک وخنکی هوا لذت بردیم. ساعت 5:30پس ازچندبار توقف ماشین به خاطر اشکال فنی بالاخره به روسای صالح آباد رسیدیم درآنجااستراحت کردیم وناهارخوردیم وساعت 6:30راه افتادیم ولی چون ماشین مشکل داشت مجبورشدیم یواش حرکت کنیم وتوقف هم زیادداشتیم خانهاروهم باماشینهایی که برای تفریح به شهیون آمده بودند وجاداشتندودرضمن آشناهم بودند به شهرفرستادیم .فقط خانم براتی سرپرست گروه وآقایان درمینیبوس ماندند ودرساعت 9:40به شهررسیدند .

سرپرست برنامه وگزارشگر افسانه حلاج.