شرکت در دوره نقشه خوانی و قطب نما اعضای گروه یوتاب سال 95