نام کوه: سالن شرقی     Salen


ارتفاع از سطح دریا: 2184 متر

مختصات جغرافیایی: طول 48/55 عرض 32/50

موقعیت: دهستان میانکوه، شمال شرقی دزفول

کوه های مجاور: از شمال به کوه دی گوله از جنوب به کوه تازه

جهت کوه: شمال غربی، جنوب شرقی

فاصله از دزفول: 110 کیلومتر

منشاء رودخانه: سرچشمه آب بید و آب المون

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، کلخنگ، زالزالک، گون، موسیر، و...

پوشش جانوری: پلنگ، خرس، گرگ، آهو، پازن، خرگوش، روباه
نام کوه: سالن مرکزی    Salen


ارتفاع از سطح دریا: 1441 متر

مختصات جغرافیایی: طول 48/12 عرض 32/28

موقعیت: دهستان سردشت دزفول

کوه های مجاور: از غرب به کوه تنگه گچ و سپس به کوه سگریون متصل است

جهت کوه: شمال غربی، جنوب شرقی

فاصله از دزفول: 110 کیلومتر

منشاء رودخانه: سرچشمه رودخانه سردشت

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، کلخنگ، زالزالک، گون، موسیر، ارژن، کیگم و...

پوشش جانوری: پلنگ، خرس، گرگ، آهو، پازن، روباه
نام کوه: سالن غربی    Salen


ارتفاع از سطح دریا: 2650 متر

مختصات جغرافیایی: طول 48/48 عرض 32/38

موقعیت: دهستان سردشت شمال شرقی دزفول، غرب روستای شوی بلندترین کوه دزفول می باشد

کوه های مجاور: از شمال غربی به کوه های سرتنگ، کیماس و چلو، از غرب به کوه ریتیکو متصل است

جهت کوه: شمال غربی، جنوب شرقی

فاصله از دزفول: 110 کیلومتر

منشاء رودخانه: سرچشمه آب گورو چم چول، تودو، لتوک و شوین (آبشار شوی)

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، کلخنگ، گون، ارژن

پوشش جانوری: پلنگ، خرس، گرگ، آهو، پازن، روباهپاییز سالن

سالن کوه


زمستان سالن

سالن کوه


گردآورنده: آرش عبادی - روابط عمومی کوهنوردی خوزستان