نام کوه: لنگر     Langar


ارتفاع از سطح دریا: 2450 متر

مختصات جغرافیایی: طول 48/47 عرض 32/44

موقعیت: دهستان لیوس شمال شرقی دزفول شرق رودخانه سزار

کوه های مجاور: ________

جهت کوه: جنوب شرقی شمال غربی

فاصله از دزفول: 82 کیلومتر

منشاء رودخانه: سرچشمه رودخانه ته لاب و رودخانه لیوس، رودخانه سزار از ضلع غربی آن می گذرد

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، کلخنگ، موسیر، و...

پوشش جانوری: پلنگ، خرس، گرگ، آهو، پازن، خرگوش، روباه، راسو

گردآورنده: آرش عبادی - روابط عمومی کوهنوردی خوزستان