اطلاعیه آموزشی
طبق آیین نامه جدید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری إسلامی ایران:


افرادی که علاقمند به سرپرستی در سطح باشگاهها در رشته های ذیل می باشند، با گذراندن دوره های مربوط به هر رشته ، می توانند با تأیید عضویت از پرتال باشگاه مربوطه خود، مدرک راهنمای رشته مورد نظر خود را از فدراسیون کوه نوردی کسب نمایند. 

١- راهنمای کوه پیمایی و کوهنوردی
٢-راهنمای سنکنوردی در طبیعت
٣-راهنمای یخ نوردی
٤-راهنمای دره نوردی
٥-راهنمای غار نوردی
٦-راهنمای کوه نوردی با اسکی1. راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی

  کارآموزی کوهپیمایی
  کارآموزی سنگ نوردی
  کارآموزی برف
  پیشرفته سنگ نوردی
  پیشرفته برف
  مبانی نجات فنی
  کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
  GPSکارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی نجات در برف/ بهمن شناسی
  کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان2. راهنمای سنگ نوردی در طبیعت

  کارآموزی کوهپیمایی
  کارآموزی سنگ نوردی
  پیشرفته سنگ نوردی
  دیواره نوردی
  مبانی نجات فنی
  کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
  GPSکارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
  کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان3. راهنمای آبشار یخی

  کارآموزی برف
  پیشرفته برف
  آبشار یخی
  مبانی نجات فنی
  کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
  GPSکارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
  کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی نجات در برف/ بهمن شناسی
  کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان4. راهنمای غار نوردی

  غارپیمایی
  کارآموزی غارنوردی
  پیشرفته غارنوردی
  مبانی نجات فنی
  نجات غار
  کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
  GPSکارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
  کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
  کارگاه آموزشی نقشه برداری غار
  کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان5. راهنمای دره نوردی

  کارآموزی کوهپیمایی
  کارآموزی سنگ نوردی
  کارآموزی دره نوردی
  پیشرفته دره نوردی
  مبانی نجات فنی
  کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
  GPSکارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
  کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان6. راهنمای کوه نوردی با اسکی


  کارآموزی کوهپیمایی
  کارآموزی برف
  کارآموزی کوه نوردی با اسکی
  پیشرفته کوه نوردی با اسکی
  مبانی نجات فنی
  کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
  GPSکارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
  کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی نجات در برف/ بهمن شناسی
  کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
  کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان